Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


DECEMBROVÁ SLOVENSKÁ SVÄTÁ OMŠA S KONCERTOM

2014.12.15

Vianočný koncert Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena je v Kostole sv. Jozefa v Budapešti už niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou adventného obdobia. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Veriaci z Čemeru a Budapešti mohli počúvať prekrásny spev už počas tradičnej slovenskej svätej omše a po nej už naplno vychutnávali vianočné koledy a náboženské piesne.

Pred omšou sa prítomným prihovoril miestny duchovný vdp. Anton Michelis, ktorý sa poďakoval slovenským veriacim za aktívnosť v účasti na omšiach a pripomenul, že v kostole sa konajú adventné modlitby, tzv. triduum.

Dec14Omsa-02

Svätú omšu slúžil vdp. Attila Kónya, na organe hral kantor z Čemeru Michal Tóth, miništrovala Beáta Erdeiováa Božie slovo čítala Ildika Klauszová Fúziková.

Vo svojej kázni A. Kónya hovoril o poslaní kresťanov v dnešnom svete na základe čítania z Knihy proroka Izaiáša, state z Listov apoštolov a state z Knihy žalmov, z ktorých nadovšetko vyžaruje nádej. „Tou nádejou je Ježiš, náš Spasiteľ. On je ten, ktorého všetci očakávajú, on je ten, ktorý prišiel, on je ten, ktorý prichádza a ešte raz príde. Preto všetky listy apoštolov a prorokov patria aj nám,“ povedal.

Dec14Omsa-03

„Dnešní ľudia trpia mnohými chorobami, ale najväčšou z nich je nedostatok nádeje. Majú toľko vecí, hojnosť tovaru, majú všetko, čo si srdce zažiada, len nemajú z toho radosť. Lebo vidia, že všetky výtvory tejto Zeme nemôžu vyplniť zmysel ich života. Vidia márnosť všetkého a preto stále rastie najmä počet mladých, hľadajúcich únik zo skutočnosti tohto sveta,“ povedal a dodal, že to badať na spôsobe života, na rastúcom alkoholizme a drogovej závislosti. „Čím máme potešiť týchto skleslých, často až beznádejných ľudí? Nesplniteľnými prísľubmi alebo peknými rečami? Môžeme ich potešiť a priviesť im pravú radosť zo stretnutia s Božím slovom,“ pripomenul a dodal, že aj dobrým príkladom na svorný život, pričom nádej môžu čerpať z Ježiša.

Dec14Omsa-04

Po svätej omši sa prítomným prihovorila vedúca zboru Ozvena Zuzana Hollósyová, ktorá uviedla program koncertu. Ako povedala, s dirigentom Ákosom Somogyvárym pripravili členovia zboru výber z tých najkrajších kolied a náboženských piesní. Môžeme jej dať za pravdu, lebo tohtoročný koncert bol naozaj dôstojný a dojímavý.

Dec14Omsa-05

Po koncerte sa účastníci stretli na fare, kde ich privítal predseda hostiteľskej Slovenskej samosprávy VIII. obvoduKazimír Kápolnai, ktorý poďakoval za službu farárovi, kantorovi, miništrantke a I. Klauszovej Fúzikovej. Poďakoval sa aj čemerským veriacim pod vedením predsedníčky Slovenskej samosprávy v Čemeri Alžbety Szabovej, ktorí už niekoľko rokov prichádzajú do Budapešti na decembrové slovenské omše a na najväčšie potešenie v sviatočných ľudových krojoch.

Dec14Omsa-06

Slová vďaky patrili aj poslancom Slovenskej samosprávy III. obvodu, ktorí hradili cestovné Čemerčanov a pohostenie na agapé a sú jediným obvodným zborom, ktorý ročne dvakrát finančne zabezpečuje účasť veriacich zo slovenských obcí na omši v Budapešti: vo februári zo Santova a v decembri z Čemeru. Vyslovil svoju vďaku aj veriacim z Budapešti, ktorí prichádzajú na slovenské sväté omše už 16 rokov a zároveň vyslovil nádej, že v tejto tradícii budú pokračovať aj v novom roku.

Dec14Omsa-07

(ef)

Foto: autorka